• Bedrijfsleven melkkoe voor de gemeente Súdwest-Fryslân

  01 december − Het college van BenW in Súdwest-Fryslân is trots op het feit dat het de lasten voor burgers de afgelopen jaren niet heeft hoeven verhogen. De lasten voor het bedrijfsleven daarentegen, zijn diezelfde voorbije jaren flink gestegen. Lees verder

 • Begrotingsbehandeling 2017

  18 november − Donderdag 10 november j.l. was in de Raad aan de orde het voorstel tot vaststelling van de begroting 2017 en daaraan gekoppeld het meerjarenperspectief. Lees verder

 • VVD neemt stelling tegen voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting

  18 november − Het onderwerp verhoging van de toeristenbelasting is voor de VVD fractie een als een heikel, onverteerbaar punt aangemerkt, u heeft daarover in de Pers (o.a. de LC heeft het als een opinie stuk willen opnemen) van ons vernomen. Lees verder

 • Ruimte voor de Zon

  18 november − In de notitie 'Ruimte voor de Zon' geeft de gemeente Súdwest-Fryslân een toetsingskader voor initiatieven voor zonneweides. We hebben het dan niet over parken en parkjes waar inwoners bij zonnige dagen met een kleedje kunnen recreëren, maar over velden waarop grote aantallen zonnepanelen worden neergelegd. Tevens wordt het provinciaal en gemeentelijk beleid aangegeven en de kansen en knelpunten voor zonneweides. Lees verder

 • VVD tegen verhoging toeristenbelasting

  05 november − In de Leeuwarder Courant van 8 oktober j.l. konden we lezen dat de gemeente Súdwest-Fryslân circa € 2,5 miljoen minder hoeft te bezuinigen dan verwacht. Met trots wees wethouder Offinga op het feit dat de (woon)lasten sinds het ontstaan van de fusiegemeente niet waren verhoogd. De VVD was dan ook verbaasd te lezen dat het college de toeristenbelasting wilde verhogen. Lees verder

 • Politiebureau Koudum blijft voorlopig open

  05 juli − Naar aanleiding van (wederom) door de VVD gestelde vragen over de dreigende sluiting van de politiepost Koudum heeft het college aangegeven dat deze post hoe dan ook de komende drie jaar niet gesloten zal worden. Lees verder

 • Geen overleg dus discussie over onaangekondigd aanlegverbod Workum

  © Hielke Bandstra

  17 juni − Vanuit Workum (omgeving Trekwei en Dwarsnoard) heeft men ons benaderd over de navolgende kwestie. Van de één op andere dag zijn er ge- of verbodsborden geplaatst langs de Trekvaart/Trekwei in Workum. Borden welke aangeven dat langs de Trekvaart in Workum vanaf de Noorderbrug tot en met de bocht bij Garage Siemonsma geen aanleggegelegenheid meer is toegestaan. Van de één op andere dag (zonder enig overleg met de aanwonenden) zijn deze borden geplaatst die kennelijk “verbieden” aldaar aan te mogen leggen danwel een ligplaats in te mogen nemen. Lees verder

 • 1e bestuursrapportage 2016

  17 juni − De bedoeling van het instrument BESTUURSRAPPORTAGE is, de Raad inzage te geven over de stand van zaken op het gebied van de uitvoeringstaken welke het college heeft gekregen na het vaststellen van de begroting. Immers een begroting wordt aan het eind van enig jaar (al dan niet unaniem) vastgesteld en dient vervolgens als uitvoeringskader voor het handelen van een college voor het daarop volgende jaar. Gebruik is dat er op een gegeven moment in elk jaar daarop volgend over de stand van zaken tot op dat moment, ook één of meerdere tussenrapportages worden overlegd. Lees verder

 • Provincie: Financiële positie gemeente SWF 'zeer kwetsbaar'. Accountant: Financiën SWF kennen 'hoog risicoprofiel'

  17 juni − Onlangs werd de jaarrekening van onze gemeente over 2015 behandeld. Hoewel er een gering overschot onderaan de streep over blijft (door incidentele meevallers en vooruitgeschoven uitgaven) is er reden tot zorg. Lees verder

 • Huisvesting asielzoekers in Gemeente Súdwest Fryslân

  08 mei − De voorbije maanden heeft onze gemeente geworsteld met de huisvestingsproblematiek van Asielzoekers. De Pers heeft er vol van gestaan en de Raad bleef vanwege de vertrouwelijkheid waarmee zij werd geïnformeerd, heel lang buiten de discussie terwijl de Raad het orgaan is dat uiteindelijk beslist. Vanwege het feit dat er sprake is van vertrouwelijke informatie betekent dit dat je je naar buiten niet geheel vrij kan uiten. Lees verder

 • Netwerkborrel met Jan Huitema

  09 april − Op vrijdag 1april bezochten zo’n 50 leden van de Friese VVD afdelingen en belangstellenden de netwerk borrel met VVD Europarlementariër Jan Huitema in Sneek. Lees verder

 • De nieuwe Afsluitdijk

  05 april − In de Raadsvergadering van 30 maart j.l. zijn de eerste stappen gezet in het traject De Nieuwe Afsluitdijk. De komende jaren zal er door het Rijk een enorme upgrading plaatsvinden van de Afsluitdijk in zijn geheel, naast de ophoging en versterking, de verbetering van de spuisluizen, de bruggen en een hopelijk vergroting van de sluizen in Kornwerderzand. Onze gemeente participeert in het opgezette projectteam en zit dus vooraan bij alle ontwikkelingen. Lees verder

 • Ga in gesprek met de VVD

  26 maart − Ook deze maand staan er weer diverse bijeenkomsten gepland, waarbij inhoud en ontmoeting centraal staan. De raadsfractie organiseert een inloopavond en Euraparlementariër Jan Huitema komt naar Sneek. Lees verder

 • Uit de raad: Het Boumapand in Sneek

  02 maart Lees verder

 • Uit de raad: Waterskibaan op de Potten en verkeersveiligheid

  02 maart Lees verder

 • Uit de raad: Zorgwoningen in Toppenhuizen

  02 maart Lees verder

 • Uit de Raad: Woudsend

  02 maart Lees verder

 • Vragen VVD fractie aan het college over lopende geschillen

  25 februari Lees verder

 • ‘Ut de ried’ (foar it lêst yn 2015)

  25 december − Er stonden niet zoveel bespreekstukken op de agenda maar toch duurde de vergadering redelijk lang. De Thuiszorg en het Ondernemersfonds leiden tot de nodige gespreksstof. Lees verder

 • Ondernemersfonds

  25 december − In de laatste Raadsvergadering van dit jaar 2015 nog een lastig onderwerp op de agenda namelijk het voorstel om als gemeente medewerking te verlenen bij het faciliteren van een Ondernemersfonds. Het voorstel behelst in feite de vraag en medewerking van de Raad om voor een bepaalde groep -ondernemers met vastgoed- de OZB belasting te verhogen en de daaruit voortvloeiende middelen ter beschikking te stellen aan een op te richten Stichting Ondernemersfonds. Insprekers hebben voor een fondsvorming ook andere creatieve voorstellen gedaan. De wet geeft de Raad (misschien helaas) slechts één mogelijkheid. Lees verder