VVD SWF stelt vragen over variabel peil IJsselmeer

Op 2 oktober 2017 is het ontwerp-peilbesluit IJsselmeergebied ter visie voorgelegd. Rijkswaterstaat beoogt met dit besluit de zoetwatervoorraad op peil te houden. Het vaste peil van het IJsselmeer wordt vervangen door een streefpeil met een bandbreedt van 20 cm.


Door het variabele peil dreigen bepaalde plaatsen, havens en geulen op bepaalde momenten (met name in – vakantieperiode – augustus) voor dieper stekende schepen onbereikbaar te worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de geul en de sluis bij Workum, Makkum en Stavoren.

Daarnaast dreigen problemen met wateroverlast als in maart het water hoog staat en er onverwacht een storm opsteekt of veel regenwater valt. Hierdoor zal mogelijk schade ontstaan. Schade die via de bestaande compensatieregelingen maar ten dele kan worden verhaald, mits de schade aangetoond kan worden.

Tot 13 november aanstaande kan een zienswijze op het ontwerp-peilbesluit IJsselmeer worden ingediend. In verband hiermee heeft de VVD Súdwest-Fryslân schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

 1. Is B&W op de hoogte van dit ontwerp-peilbesluit?
 2. Welke gevolgen voorziet B&W van dit peilbesluit voor Súdwest-Fryslân?
  • Is het juist dat door het variabele peil bepaalde plaatsen, havens en geulen op bepaalde momenten (met name in augustus) voor dieper stekende schepen onbereikbaar dreigen te worden? Kan hierbij bevoorbeeld gedacht worden aan de geul en de sluis bij Workum , Makkum en Stavoren?
  • Dreigt door dit variabele peil, bij een hogere waterstand in tijden van veel neerslag, de buffercapaciteit voor regenwater in Fryslân in het geding te komen?
  • Kan bij een hogere waterstand in combinatie met storm de veiligheid van dijken en waterkeringen in gevaar komen?
  • Kunnen bij een hoog peil al dan niet in combinatie met storm, buitendijkse landbouwgronden onderwater komen te staan?
  • Kunnen bij een hoog peil al dan niet in combinatie met storm, buitendijkse recreatiegebieden en campings, denk aan de Holle Poarte bij Makkum, onder water komen te staan?
 3. Zijn er nog andere van belang zijnde gevolgen?
 4. Heeft het kollege van B &W met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over mitigerende maatregelen, zoals het extra baggeren van geulen en het verhogen van dijken/waterkeringen?
  • Of is de provincie hiervoor verantwoordelijk?
  • Of een andere instantie?
 5. Wie is verantwoordelijk voor de schade die eventueel ontstaat?
  • Ondersteunt Súdwest Fryslân partijen die mogelijk schade zullen ondervinden als gevolg van dit variabele peil van het IJsselmeer?
 6. Heeft het college van B&W kontakt hierover met Gedeputeerde Staten van Fryslân en trekken wij gezamenlijk op in deze?
 7. Is B&W voornemens om voor 13 november aanstaande een zienswijze in te dienen?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, kunt u de raad van Súdwst-Fryslân informeren over de ingediende zienswijze?