Nieuws uit de raad

VVD wil inspraak vooraf bij RO procedures.

Nieuws uit de raad van 15 juni 2017

VVD wil inspraak vooraf bij RO procedures

De evaluatie van de rol van de raad in RO procedures was voor de VVD aanleiding om de inspraak van burgers beter vast te leggen.

In het raadsvoorstel werd alleen de wettelijke inspraak geborgd. Wettelijk mag men wanneer het plan 6 weken ter inzage ligt zienswijzen indienen. Daarna stelt de raad het plan en de zienswijzen vast, dus de eindfase. Het college stelt wel voor dat er in voorkomende gevallen vooraf of tijdens de ter inzagenlegging een informatieavond of contact opgenomen kan worden met de indieners van de zienswijzen.

Het gebeurt toch regelmatig in SWF dat er, vooral bij grotere plannen of gevoelige plannen geen communicatie met de omwonenden heeft plaats gevonden. De raad besluit dan dat er alsnog gesproken moet worden met de indieners van de zienswijzen. De besluitvorming wordt dan een maand opgeschoven. Dit had misschien kunnen worden voorkomen als er in een vroeg stadium overleg had plaatsgevonden.

De VVD heeft met Groen Links een amendement ingediend waarin wordt vastgelegd dat bij een planologische procedure communicatie moet plaatsvinden met omwonenden /belanghebbenden door de initiatiefnemer voordat het voorstel aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Dit kan door een informatieavond of op individuele basis.

Motivatie

De VVD heeft al vaker aangegeven dat communicatie een erg belangrijk middel is om te komen tot besluitvorming. In de praktijk blijkt dat een goede communicatie veel kou uit de lucht kan halen. En vooral communicatie in de beginfase. Hiermee bereik je meer sympathie dan in de eindfase omdat in de beginfase de plannen vaak nog niet definitief zijn en veranderingen makkelijker inpasbaar. Deze werkwijze lijkt meer tijd te vragen maar het kan het indienen van zienswijzen voorkomen en daardoor juridische procedures. Het bespaart kosten en ergernis voor alle partijen.

In de raad van 18 mei staakten de stemmen. In de raad van 15 juni is er opnieuw gestemd en toen haalde het een meerderheid. CDA en PvdA waren tegen.

Meer informatie: Baukje Miedema