Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân

Het was een experiment. Eerst een voorontwerp waarop iedere inwoner een reactie kon geven en dan pas het ontwerp bestemmingsplan. 

152 Reacties gebundeld in de reactienota en voorzien van een antwoord door het college werden aan de commissie DSO voorgelegd ter vaststelling. Twee inspreekavonden volgden voor de commissiebehandeling in DSO.

Conclusie inspraakavonden: De insprekers maar ook de commissieleden DSO waren niet tevreden over de beantwoording van de reactienota door het college en wilden deze niet vaststellen. 

DSO vroeg een maand uitstel van behandeling.

DSO heeft een avond belegd waarin iedere fractie vragen kon stellen naar aanleiding van de insprekers van de reactienota. In de antwoorden werd  steeds terugverwezen naar de uitgangspuntennotitie Buitengebied SWF 2012. Deze nota gaf geen ruimte voor meer soepelheid.

Wat doe je dan? De reactienota amenderen of de uitgangspuntennotitie 2012 bijstellen?  De commissie DSO heeft tot het laatste besloten want de reactienota amenderen was onbegonnen werk en bijkomend dan waren de uitgangspunten nog niet bijgesteld; niet voor dit bestemmingsplan Wûnseradiel, Sneek en Nijefurd maar ook niet voor de volgende bestemmingsplannen Wymbrits, Bolsward, Boarnsterhim en Littenseradiel.

De VVD heeft het initiatief genomen om een gezamenlijk amendement op de uitgangspuntennotitie op te stellen waarin een meerderheid van de raad zich kon vinden. Raadsbreed zijn in een keer een stuk of 15 amendementen afgehamerd. 

Door deze amendementen zijn de uitgangspunten zodanig ruim dat er een flexibel bestemmingsplan gemaakt kan worden. Naar aanleiding hiervan wordt de reactienota bijgesteld.

Ik heb in mijn bijdrage de wethouder er nog een keer op gewezen om het ontwerp bestemmingsplan niet dicht te timmeren door overal percentages,  hoeveelheden en voorwaarden aan te koppelen. Elke aanvraag is anders, elke ruimte is anders. Een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor 10 jaar en dat vraagt dus om flexibiliteit.

Nog voor de verkiezingen in november wil deze raad het bestemmingsplan.

Recreatie
Een aantal insprekers gaf aan niet uit de voeten te kunnen met het huidige recreatiebeleid van onze gemeente. Boerencampings die uitgegroeid zijn tot reguliere campings krijgen geen vergunning omdat de verordening Romte van de provincie alleen grotere campings toestaat die tegen een kern aanliggen of in een recreatiegebied liggen. Alle partijen hebben zich uitgesproken in een motie om bij de provincie aan te dringen op een soepeler beleid. Recreatie is naast de landbouw een van de peilers waar SWF op drijft.

Communicatie
Uit de reactienota bleek dat de agrarische bestemming van boerderijen afgehaald was zonder overleg met de betreffende eigenaar. Uit vliegtuigbeelden bleek dat er geen mestopslag of kuilopslag meer aanwezig was. Deze manier van communiceren stelde de raad niet op prijs. In een motie is het college opgedragen om in het vervolg in overleg te treden met de eigenaar.

Belangrijke punten uit de uitgangspuntennotitie Buitengebied Súdwest-Fryslân
De gemeente Súdwest- Fryslân wil de landbouw ontwikkelingsmogelijkheden bieden, maar wil tegelijkertijd aandacht besteden aan het behoud en versterking van het landschappelijke karakter en de daarbij horende landschapswaarden van het buitengebied.


Grondgebonden agrarische bedrijven hebben een denkbeeldige rechthoek van maximaal 2 ha waarbinnen de bebouwing gerealiseerd moet worden (bij recht tot 1,5 ha en met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid tot 2 ha). Boven de 2 ha. (tot maximaal 3 ha.) wordt uitgegaan van het opnemen van een bouwvlak op de verbeelding waarbinnen de bebouwing mag worden gerealiseerd. Dit om te voorkomen dat de erven gigantisch gaan uitdijen in diverse richtingen. Voor uitbreidingen boven de 2 ha. dient een partiële herziening (wijziging) van het bestemmingsplan te worden gevraagd.

 

Niet grondgebonden intensieve veehouderij.

Bij bestaande niet-grondgebonden bedrijven wordt uitgegaan van een maximale bebouwingsmogelijkheid van 1,5 ha tenzij de oppervlakte reeds meer is dan 1,5 ha. In dat geval wordt uitgegaan van de vergunde situatie. Daarnaast zal een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid worden opgenomen om nog eens 10% extra bebouwing toe te staan boven wat bij recht is toegestaan. Dit uit oogpunt van dierwelzijn. Maar het aantal dieren mag niet toenemen.


Er is op ons voorstel een hoofdstuk aan toegevoegd: Gemengde bedrijven

 

Gemengde bedrijven

Hier en daar komen gemengde bedrijven (akkerbouw/intensieve veehouderij; melkveehouderij/intensieve veehouderij) voor. In die gevallen is voor de toekenning van de maatvoering van het bouwperceel bepalend wat de hoofdtak is.

 

Als de intensieve tak de hoofdactiviteit is, mag het bouwperceel maximaal 1,5 ha bedragen. Als de melkveehouderij/akkerbouw de hoofdactiviteiten is, kan het bouwperceel maximaal naar 3 ha groeien. Alleen voor dierenwelzijn is bij intensieve veehouderij een uitbreidingsmogelijkeid van 10%  toegestaan wanneer een bedrijf al op 1,5 ha zit. Maar het aantal dieren mag niet toenemen.

 

Ook als er sprake is zoals een enkele keer voorkomt van twee (vrijwel) gelijkwaardige hoofdactiviteiten, is een groei naar 3 ha mogelijk. In dat geval kan het intensieve bedrijfsonderdeel nooit meer dan tot 1,5 ha ruimtebeslag innemen. In deze gevallen zal maatwerk worden geleverd in de vorm van een partiële herziening van het bestemmingsplan.

 

Deze laatste alinea is op voorstel van de VVD toegevoegd. De VVD wilde nog wel verder gaan, namenlijk: Wanneer de grondbebonden tak niet de hoofdtak is mag deze toch uitgroeien naar 1,5 ha. Totaal mag het niet groter zijn dan 3 ha. In het vooroverleg bleek dat dit het niet zou halen en ook de verordening Romte geeft hier geen ruimte voor.

 

Een meerderheid was er ook voor om de goothoogte van een agrarisch bedrijf  een maximum van 5 meter toe te staan.

 

We hebben ook gepleit om ruimer om te gaan met een neventak bij een agrarisch bedrijf. De verkoop van streekproducten, zijn streekproducten en niet alleen producten van eigen bedrijf.

Hetzelfde geldt voor leegkomende boerderijen. Te vaak staat hier niet meer dan .. recreatie appartementen of .. woningen. Laat het aantal los en lever maatwerk vinden wij.

We zullen bij het ontwerp bestemmingsplan zien of die ruimte er ook werkelijk ingekomen is.