Begrotingsbehandeling 2017

ik heb mijn betoog in  vier delen opsplitst, eerst een algemeen deel, daarna ingegaan op de  Bestuurlijke ambities van het college en de huidige coalitie, daarna een aantal inhoudelijke zaken uit deze begroting zelve en tot slot  een voorstel voor de toekomst,  om over na te denken. 

Onze   -in 2011 nieuw gevormde- Gemeente heeft de eerste 5 jaar  van  haar  bestaan  na  de herindeling  qua  financiën  niet  de wind mee gehad. Het  economische  tij  zat  niet  mee,  waardoor we  met  krimp  van  de  Rijksuitkeringen  te  maken  kregen.  De enorme  grondposities  waarmee  wij  te  maken hadden  en een  malversatie  in  een  contract, hebben  diepe sporen  nagelaten.  Er is  gigantisch  afgeboekt  op  grondposities.  

Er  is  daarnaast  behoorlijk  bezuinigd, de  belastingen  zijn  naar  het oordeel  van  de  VVD  de voorbije jaren  behoorlijk  verhoogd,  de  particulieren  zijn  daarbij  nog  redelijk  goed  weggekomen,  maar  dat  geldt  helaas  -voor wat betreft de lokale heffingen-  niet  voor  ons  bedrijfsleven.  Besparingen zoals die  de voorbije jaren bij de  verwerking van afval  behaald  zijn,  zijn  als  gemiste  inkomsten via  ophoging  van  de  OZB  op  bedrijfsgebouwen  en  dus  bij  het  bedrijfsleven  op  het  bordje terechtgekomen. Dat hebben wij steeds als onrechtvaardig beoordeeld.  

Ik heb dan ook gevraagd of er straks bij de definitieve vaststelling van de OZB tarieven  er  nu ook  voor gezorgd  kan worden om een verschuiving in het tarief zodat “doorbelasting”  bij  WONINGEN  deze keer iets verhoogd zou kunnen worden ten gunste van het bedrijfsleven of te wel een kleine verschuiving tussen niet-woningen en woningen.       

De invulling van en de transitie binnen het “Sociaal Domein” (het overbrengen van de uitvoering van Rijk naar Gemeenten)  oordeelt de fractie van de  VVD redelijk positie.  De VVD  heeft  recentelijk  met  volle  overtuiging  ook ingestemd  met   de  organisatorische  aanpassing  binnen  dit  Domein. 

Wij huren met ingang van 2017 niet meer van derden personeel in, maar hebben die inhuur in eigen vaste dienst genomen.  De  VVD  ziet  daarin  een  meerwaarde  voor  wat  betreft  de  aansturing  en  de  directere  verantwoordelijkheden  zodat  er  minder  kans  is  op afschuiven  en  doorschuiven  van  verantwoordelijkheden. 

Het  ziet  er ook naar  uit dat wij  redelijk  goed  uitkomen  met  de  beschikbare  budgetten  en  daardoor   voor  onze  inwoners  een  goede  zorgverlening  kunnen  bieden.  Het  recente  initiatief  voor  het   mogelijk  gezamenlijk  optrekken  van zorgaanbieders  in  de  Zuidwest Hoek beschouwen  wij  als  een  heel  goede  stap  in de juiste richting  gericht  op  een nog betere  zorgverlening  in  combinatie  met  een kostenefficiëntere  dienstverlening.     

Voor de  VVD  geldt:   Er  moet de juiste zorg  worden geboden voor  wie  dat nodig  heeft. En als we dat efficiënt doen, kunnen we meer en betere zorg leveren voor hetzelfde budget.

Met betrekking tot  het  Ruimtelijk  Domein hebben wij aangegeven zeer  ingenomen te zijn met de invulling  van  onze  wens  om  de  onkruidbestrijding  als gemeente weer zelf  op  te  pakken.  Ik  heb aangegeven dat wij over een groot aantal  foto’s  beschikken  -her  en  der gemaakt   in  onze  gemeente-   waar  het  onkruid   welig  tierde  en  waar  de  goten  langs  trottoirs  op een  smal  grasveld  leken.  Vorig jaar hebben wij tezamen met Groen Links geprobeerd via een amendement voor de onkruidbestrijding extra middelen beschikbaar te krijgen, dit voorstel strandde  vorig  jaar  helaas nipt omdat de grote coalitiepartijen daarin niet mee wilden gaan. Ook deze partijen moesten nu erkennen dat men toen op het verkeerde spoor zat. 

Ook  het  voorstel  om €  400K  extra  middelen beschikbaar  te krijgen voor  het  onderhoud  van  onze  Kapitaalgoederen (onderhoud van wegen, bruggen, gebouwen etc.)  om daarmee   het  onderhoudsniveau  versneld  op  een  hoger  plan  te  krijgen,  wordt  door  ons  zeer  gewaardeerd.   Het  had  voor  ons  ook nog  wel  een  onsje  meer  mogen  zijn.  

Nadat de voorbije jaren geweldige sommen (circa € 30 miljoen) zijn afgeboekt op het Grondbedrijf lijkt het erop  dat  nu het tij gaat  keren. De  vraag  die  we  binnenkort  wel op  ons  bordje  krijgen is: wel of niet  Hemmen  3  ontwikkelen.  In dat kader heb ik in ieder geval  mijn collega’s in overweging  meegeven  de  stelling  “er is  geen  toekomst  zonder  verleden“, met andere woorden we moeten wel goed op onze zaak blijven letten, omdat op voorhand duidelijk is dat dit uiteindelijk miljoenen (berekeningen geven aan misschien wel 8 miljoen) tekort zal opleveren.     

Tot slot “de  financiën” 

Hadden we net door een systeemwijziging ruimte gecreëerd binnen de reserves voor Nieuwbouw van scholen voor de komende jaren, met opnieuw een forse afboeking van € 5.1 miljoen op onze grondposities, nu op de nog  Niet In Exploitatie Genomen gronden, krijgt deze pas  opgehoogde reserve, meteen weer een flinke dreun en zitten we in feite weer op hetzelfde niveau als  2 jaar terug. 

Positief beoordeel ik de toekomst, immers als gevolg  van het huidige kabinetsbeleid en een aantal hervormingen die op nationaal niveau zijn doorgevoerd, waaronder de decentralisatie van de Zorg, gecombineerd met economische groei (in plaats van krimp) zien  de  financiële  mogelijkheden  van  onze  gemeente er in de toekomst weer  wat florissanter  uit. 

De  VVD  heeft bij  dit   kopje  financiën  ook  specifiek  aandacht  gevraagd voor  spoedige  ontwikkelingen in Bolsward en  met  name  de invulling  van het fraaie  Stadhuis.

Tot slot heb ik gevraagd om in het huidige duale stelsel een  lans te breken  voor  een  mogelijkheid  om  bij  het opstellen  van  de  begroting  voortaan  op voorhand   een  redelijk groot bedrag  aan  structurele  ruimte  beschikbaar te  laten.  In  een  duaal  stelsel  zou  het namelijk zeer  goed  passen  om  voor specifieke  wensen  van  verschillende  partijen een  wens  van die  partijen gerealiseerd te   kunnen  krijgen,  met als financieel  kader dus  dat afgezonderde bedrag  waarvoor  de initiatiefnemer(s)   door  onderhandelen  en  het zoeken   naar meerderheden  een  wens of  meerdere wensen gerealiseerd  kan krijgen.               

Tot slot heb ik mijn stokpaardje van stal gehaald door te stellen dat, de VVD   van mening blijft  dat de reserve positie van  onze  gemeente  nog  steeds  te  laag wordt   vastgesteld en wel  omdat de  “gewichten”  die  aan  bepaalde  onderdelen worden toegekend op een subjectieve wijze worden bepaald.