Ruimte voor de Zon

Uitgangspunt bij realisatie van een zonneweide is dat de kwaliteit van het landschap behouden blijft en dat de bewoners niet alleen de lasten maar ook de lusten ervaren. In deze notitie wordt voorgesteld zonneweides te creëren tegen kernen >1500 inwoners, met draagvlak, met participatie en financieel haalbaar. Voorgesteld wordt 3 pilots, wet- en regelvrij, te realiseren en daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven die moeten voldoen aan de kaders die in de notitie zijn gesteld.

De VVD is zeer kritisch geweest over het plaatsen van zonnepanelen op goed grasland. Wij hebben het vergeleken met de windmolens. De eerste molens werden goed ontvangen maar toen er steeds meer kwamen begonnen ook de protesten te komen. Er staan in SWF nog geen velden met zonnepanelen. Dus de meeste inwoners hebben nog onvoldeonde beeld bij de consequenties daarvan.

De provincie legt de gemeente SWF bindend op om 4 MW te realiseren met zonneweides. In de commissie Doarp Stêd en Omkriten heeft de VVD aangegeven dat het plaatsen van zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld boerderijen onze grote voorkeur heeft en wanneer die vol zijn dan kan er aan zonneweides gedacht worden. Volgens wethouder Akkerman kan SWF hier niet van afwijken en moet de gemeente ruimte vrijmaken voor zonneweides.

Na de commissievergadering hebben we in de fractie afgesproken dat de VVD, nu de 4 MW bindend is, 3 initiatieven (pilots) van onderen op en wet- en regelvrij, willen steunen. De motivatie is dat de VVD voor minder regels is en ook steeds aangeeft dat er meer van onderen op gewerkt moet worden. Deze Pilots kunnen een voorbeeld worden om meer regelvrij te werken, meer als kern een initiatief te ontplooien en de inwoners van de kern en de ‘lasten’ en de ‘lusten’ delen. 

Omdat er in de notitie geen evaluatie moment genoemd werd, heeft de VVD het initiatief genomen voor een amendement waarin wordt vastgelegd dat de raad na 3 pilots een evaluatie krijgt voorgelegd op grond waarvan er eventueel aanpassing van de notitie ‘Ruimte voor Zon’ kan plaatsvinden. Dit amendement is met grote meerderheid aangenomen.  De VVD heeft ook het amendement van de CU gesteund om ook na het realiseren van 8ha zonneweiden (± 4MW) te evalueren. De VVD wil hiermee voorkomen dat er een ‘overdosis’ aan zonneweiden ontstaan waarmee het landschap in SWF wordt verpest.