1e bestuursrapportage 2016

Naar het oordeel van de VVD fractie biedt zo’n proces dan voor de Raad ook een mogelijkheid tot bijsturing. Dit fenomeen heeft bij ons naar mijn mening nog steeds onvoldoende vorm gekregen zo ligt het primaat hiervan –zoals wij dat beoordelen- min of meer geheel bij het college.

 

Het aan ons voorgelegde stuk was nu een sterk beschrijvend document.

Gelet op de periode waarover hier gerapporteerd wordt -deze rapportage was medio april geschreven- is deze te kort om al tot bijsturing of veranderingen in de begroting te besluiten. Zinvoller zou zijn dat wij jaarlijks meteen na het zomerreces, een BERAP krijgen zodat de Raad -zo mocht dat gewenst zijn- nog andere keuzes kan maken of nog tot accentverlegging in dat lopende jaar kan besluiten. Deze keuzes worden nu in feite (dus vaak om niets te doen) steeds door het college gemaakt.

De wethouder gaf in zijn antwoord ook aan het met ons eens te zijn en ook voornemens is in overleg met de Audit Cie. hierin een wijziging voor te stellen.

 

Vervolgens uiterlijk in april 2017 een rapportage te willen zien over alle Friese Meren projecten. Daarin graag afgezet de oorspronkelijke plannen en in welke vorm die plannen uiteindelijk zijn gerealiseerd en welke plannen zijn afgeblazen met welke redenen.

 

Met betrekking tot KH 2018 leeft bij onze fractie ook enige over de kans dat we ergens “in gerommeld” worden dat (veel) geld koste en dat we dan niet meer terug kunnen.

Recentelijk hebben wij in het Theater een goede informatie avond gehad over stand van zaken mbt de fonteinen en het initiatief van Lieuwe Toren om het jeugdmuziekfestival in 2018 naar onze Gemeente te halen. Daarnaast lopen –zo is ons bekend- er in heel Súdwest-Frylân nog diverse andere initiatieven.

De VVD fractie heeft opnieuw herhaald om de vinger strak aan de pols te houden en de nadruk bij ondersteuning van evenementen te beperken tot projecten van incidentele aard om te voorkomen dat wij langdurig met structurele lasten worden opgezadeld.

 

 

Tot slot hebbe we nog een opmerking gemaakt over de bezuigingsdialoog in relatie tot de aanstaande PPN. Vanwege het feit dat er nog behoorlijke te concretiseren taakstellingen in het verschiet liggen zou de fractie van de VVD nu al vast willen meegeven bij de afwegingen die er de komende maanden gemaakt gaan worden, het college zich steeds rekenschap geeft van de (maatschappelijke) effecten daarvan. Wat is een gemeentelijke taak en wat niet.  Naar onze mening is het onderhoud en de kwaliteit van de Openbare Ruimte daarbij zeker een kerntaak van de gemeente.