Huisvesting asielzoekers in Gemeente Súdwest Fryslân

Hoe je de geëscaleerde kwestie ook beoordeelt, of sprake was van een overval tactiek of niet, vastgesteld moet worden dat er niet altijd even handig is geopereerd. De fractie van de VVD heeft in de vergadering van donderdag 21 april j.l. dan ook aan de burgemeester gevraagd toen bleek dat de projectontwikkelaar zich had teruggetrokken om te reflecteren op het proces. De VVD was (en is) van mening dat daarop nog wel het één en ander is aan te merken.

De Burgemeester heeft deze vraag van ons ook in 2e termijn niet beantwoord en dat nemen wij hem kwalijk.

Onze fractie heeft vanaf het begin gezegd, niet tegen opvang te zijn, maar er moet wel gelet worden op de locatie waar je een centrum gaat realiseren en vervolgens een invulling  naar  aard en schaal. In een (grotere) stad kan meer dan in een (klein) dorp.

Oorspronkelijk was de inzet om 300 mensen te vestigen in het Complex en Kloostertuin bij de RK kerk in Witmarsum. Vanwege de aantallen heeft de VVD zich daar intern tegen verzet en meteen aangegeven dat wij eerst de bevolking zouden wille raadplegen omdat wij ook wel de indruk hadden dat Witmarsum wel vluchtelingen wilde opvangen maar niet deze aantallen. Vervolgens bleek dit ook uit de enquête, waarbij ik ook wil opmerken dat wij niet uitsluiten dat Witmarsum vervolgens in grote getale strategisch een eigen getal heeft gekozen.

 Moraal van dit verhaal is, dat wij / de gemeente in volgende/ voorkomende gevallen open en volledig moet informeren en zeker in of bij kleinere kernen rekening gaan houden met de aard en schaal van de stad of dorp waar wij de komende tijd alsnog invulling moeten geven aan de taakopdracht die wij als gemeente Sudwest Fryslan hebben.